Všeobecné podmínky

1. Obecná ustanovení

 1. Provozovatelem internetového serveru najdikurzy.cz, dostupného na adrese (URL) https://www.najdikurzy.cz je Van Duc, IČO: 07082339, se sídlem: Petrovice 699, PSČ: 40337, Česká republika. V rámci objednatelem placené inzerce na svých internetových stránkách se zavazuje  Provozovatel  poskytovat následující.
 2. Provozovatel je oprávněn poskytovat přístup k uživatelskému rozhraní Služby sloužícímu pro vložení a editaci jednotlivých inzerátů vzdělávacích produktů.
 3. Objednatelem placené inzerce  je fyzická či právnická osoba objednávající přístup do uživatelského rozhraní, jejichž prostřednictvím lze zadávat jednotlivou inzerci a reklamu na stránkách.
 4. Služba podléhá dle rozhodnutí Provozovatele úhradě, a to dle Ceníku služeb umístěného na adrese (URL) https://www.najdikurzy.cz/spoluprace
 5. Přechod z vyššího tarifního pásma do nižšího v daném roce není možný. Přechod z nižšího do vyššího tarifního pásma lze uskutečnit formou dodatečné objednávky, objednateli bude účtována částka ve výši rozdílu cen obou tarifů.
 6. Zodpovědná osoba objednatele uvedená v objednávce určuje své administrátory – jejich jméno, příjmení, společnost, závaznou emailovou adresu. Poskytovatel bude akceptovat požadavky na změny v prezentaci objednatele pouze od administrátorů a emailových adres stanovených objednatelem. Poskytovatel bude akceptovat změny administrátorů pouze od odpovědné osoby objednatele z emailové adresy uvedené v objednávce. Poskytovatel není zodpovědný za případné zneužití emailové adresy pracovníky objednatele.
 7. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstranit informace zveřejněné objednatelem, pokud objednatel neuhradí smluvní cenu, k níž se zaváže podpisem platné závazné objednávky do termínu splatnosti zaslané zálohové faktury.
 8. Poskytovatel si vyhrazuje právo pozastavit poskytování služeb dle této smlouvy v případě, že je Objednatel v prodlení s jakoukoliv platbou dle této smlouvy.

2. Rozsah a obsah předmětu plnění

 1. Přístup do uživatelského rozhraní je umožněn na základě registrace. Registrace je zdarma, zveřejnění informací o společnosti, inzerce či zakoupení jiného reklamního prostoru podléhají úhradě dle Ceníku služeb.
 2. Smluvní vztah vzniká úhradou pro forma faktury za objednané služby. Objednané služby se platí dopředu na rok dle Ceníku služeb. Smluvní vztah vzniká na dobu neurčitou a lze jej vypovědět pouze písemnou formou. Odstoupení se řídí výpověďní lhůtou 3 měsíce. Výpověď musí být učiněna písemně a počíná běžet dnem doručení provozovateli.
 3. Objednatel je oprávněn svou registraci kdykoliv zrušit, a to prostřednictvím žádosti odeslané formou e-mailové zprávy adresované na adresu info@najdikurzy.cz. Do hlavičky („subjekt“) takovéhoto e-mailu uvede „Žádost o zrušení registrace“. Zrušením registrace nevzniká právo na vrácení poplatku dle Ceníku služeb a finanční vyrovnání se řídí dle pravidel výpovědní lhůty.
 4. Pro přístup k uživatelskému rozhraní slouží login (e-mail) a heslo. Objednatel není oprávněn tyto údaje zpřístupnit třetím osobám či se pokoušet o neoprávněný přístup a neoprávněnou manipulaci s daty. V případě takovéhoto jednání Objednatele je Objednatel plně odpovědný za případné zneužití svého uživatelského jména a/nebo hesla.
 5. Veškerá data zadává Objednatel v uživatelském rozhraní na vlastní účet a náklady v souladu s pokyny Provozovatele (zejména níže specifikovanými „Pravidly inzerce“) a nastavenou technickou konfigurací. Objednatel nesmí zejména ohrozit technickou funkčnost. Objednatel je oprávněn v rámci uživatelského rozhraní zadávat, upravovat a jinak editovat vlastní nabídku kurzů, tj. kurzů, které sám realizuje, nebo kurzů, které je oprávněn nabízet na základě uzavřených zprostředkovatelských a/nebo podobných smluv s příslušnými vlastníky daných kurzů. Objednatel není především oprávněn automatickými prostředky stahovat jiné nabídky kurzů než jeho vlastní.
 6. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je zodpovědný výlučně Objednatel.
 7. Dále se zavazuje, že nebude Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění Objednatelem zadaných dat prostřednictvím uživatelského rozhraní, a případné nároky, jež Provozovateli vzniknou z titulu takovéhoto jednání třetích osob v příčinné souvislosti s jednáním Objednatele, odškodní.
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit či smazat jakékoliv údaje, pokud:

  1. jsou v rozporu s právním řádem České republiky,
  2. jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek,
  3. svým obsahem odporují zájmům Provozovatele či jsou v rozporu s těmito Podmínkami či níže uvedenými Pravidly inzerce.
 9. Provozovatel není povinen archivovat inzerci v Uživatelském rozhraní .
 10. Objednatel stvrzením těchto Podmínek souhlasí s tím, že je Provozovatel oprávněn zasílat Objednateli informační materiály týkající se provozu Služby nebo služeb souvisejících, jakož i o produktech třetích osob.

3. Finanční podmínky

 1. Provozovatel je oprávněn požadovat platbu předem.
 2. Provozovatel vystaví Objednateli za každou objednávku proforma fakturu. Tuto zašle e-mailem na kontakt zadaný Objednatelem.
 3. Vložená inzerce je poprvé zveřejněna až dnem úhrady úplaty za registraci, kterým je den připsání fakturované částky na účet Provozovatele. Tímto dnem současně započíná běh stanoveného období objednávky.
 4. Provozovatel se zavazuje Objednateli vystavit fakturu do 15 dnů po připsání fakturované částky, na účet Provozovatele.
 5. Provozovatel je oprávněn nezveřejnit inzerci Objednatele v případě neúplně uhrazených plateb či při nemožnosti identifikace platby (neuvedení variabilního symbolu). Provozovatel je oprávněn k pozastavení či odmítnutí objednávky v případě, že eviduje dlužné částky Objednatele po splatnosti i na jiných službách či produktech poskytovaných Provozovatelem.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu cen Služby. Tyto změny sdělí Provozovatel Objednateli emailovou zprávou s měsíčním předstihem před účinností takovýchto změn. V případě změn produktového portfolia, k němuž si Provozovatel vyhrazuje právo, je však povinen Objednateli vrátit již přijaté úhrady za nerealizované služby, případně nabídnout adekvátní protiplnění.

4. Reklamace

 1. V případě pochybení na straně Provozovatele je Objednatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu. Objednatel je oprávněn reklamaci učinit písemně, autorizovaným e-mailem.
 2. Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 dní ode dne, kdy Objednatel zjistil nebo mohl zjistit pochybení Provozovatele.
 3. Pochybením na straně Provozovatele se rozumí nefunkčnost Služby, která se týká potvrzené objednávky Objednatele, a to po dobu delší než 24 hodin bez přerušení.
 4. Za pochybení na straně Provozovatele se nepovažují zejména výkyvy v návštěvnosti jednotlivých serverů Provozovatele.
 5. Námitky vůči vystaveným fakturám, které by měly za následek omezení práva na vznik pohledávky Provozovatele vůči Objednateli, je povinen Objednatel uplatnit u Provozovatele písemně a do 7 dnů po doručení faktury.

5. Závěrečná ustanovení

 1. Otázky těmito Smluvními podmínkami neupravené se podpůrně řídí příslušnou právní úpravou, a to zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Jakékoliv užití obsahu Serveru, popř. jeho částí, Objednatelem jiným způsobem než pro účely, k nimž je Server určen, zejména jakékoliv šíření obsahu Služby, je zakázáno. Jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Služby. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených v Serveru pro osobní potřebu v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jsou zakázány.
 3. Dojde-li ke změně jakýchkoliv fakturačních údajů a kontaktních osob jak u Objednatele, tak u Provozovatele, jsou smluvní strany povinny se o tom vzájemně neprodleně informovat. 4. Veškeré písemnosti zasílané poštou se považují za doručené 5. dnem po jejich prokazatelném odeslání, a to i v případě, že druhá strana odmítla písemnost převzít, nebo v případě, že zásilka byla uložena na poště a druhá strana si zásilku nevyzvedla.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto Podmínky i bez předchozího souhlasu Objednatele, a to tím způsobem, že zveřejní jejich poslední nové a úplné znění na stránkách Služby. Takovým zveřejněním vstoupí nové znění Podmínek v účinnost, pokud není v Podmínkách stanoveno datum pozdější. Upozornění na skutečnost, že došlo ke změně Podmínek, bude na Serveru zveřejněno nejméně po dobu jednoho měsíce ode dne, kdy nové znění Podmínek vstoupí v účinnost. V případě, že Objednatel nesouhlasí s ustanovením nových smluvních podmínek, může vypovědět registraci a v tomto případě mu náleží vrácení poměrné části úhrady za registraci.
 5. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. června 2019.

Pravidla inzerce

1. pravidla inzerce

 1. Systém je určen pro samoobslužné vkládání, správu a zveřejňování inzerce, před vstupem do systému se musí Objednatel přihlásit. K přihlášení slouží e-mail a heslo.
 2. Inzertní obsah je přijímán v českém jazyce, s diakritikou a celkově v souladu s platnými pravidly českého pravopisu.
 3. Příslušné zobrazené URL musí odpovídat doméně cílového URL. Stránka, na kterou je přesměrováno, musí být funkční a obsahově synchronní, ze stránky musí být možnost vrátit se jediným kliknutím na tlačítko zpět. Na Službě nebudou zveřejňovány odkazy na inzertní servery se stejným zaměřením jako Služba.
 4. Objednatel se zavazuje zařazovat inzeráty do odpovídající rubriky a co nejrychleji aktualizovat inzeráty, když dojde ke změně jejich stavu nebo údajů v nich uvedených.
 5. Objednatel se zavazuje zařazovat odpovídající údaje do správných kolonek a míst k tomu určených a nezveřejňovat žádné kontaktní informace na osoby, firmy nebo webové stránky mimo tato místa.
 6. Objednatel se zavazuje v prezentované nabídce či poptávce poskytovat informace pravdivé, a to včetně finální tržní ceny, DPH.
 7. Objednatel nebude vkládat či importovat do databáze identické nabídky s různou nebo nulovou cenou či drobnými odchylkami popisu.
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu. V textu inzerátu je vyloučeno: o zveřejnění verzálkami psaných slov (pokud se nejedná o zkratky či názvy, které se oficiálně zapisují pouze verzálkami),

  1. uveřejnění více než jednoho vykřičníku (před vykřičníkem nesmí být mezera),
  2. psaní tázacích, zvolacích a rozkazovacích vět,
  3. několikanásobné opakování slova/fráze, nadměrná interpunkce (tři tečky), „smajlíky“, HTML značky,
  4. ukončení výčtu výrazy „atd.“ , „a tak dále“, „…“ a jejich ekvivalenty,
  5. používání superlativů a objektivně neposouditelných zmínek o kvalitě, např: „nejlepší služby poskytované…“,
  6. obchodní sdělení, reklama či zmínky o konkurenci,
 9. Provozovatel není povinen sdělovat kritéria řazení (relevance) inzerátů ve výpisu. Provozovatel však zaručuje, že řazení inzerátů je jednotné a plně zautomatizováno pro všechny uživatele systému. Na relevanci pořadí jednotlivých inzerátů mají vliv například datum vložení inzerátu, čas a počet aktualizací, změna ceny, počet vyplněných položek k inzerátu, životnost inzerátů, počet inzerátů, statistika návštěvnosti, věrnostní charakter klienta (délka spolupráce) a další.
 10. Vkládání inzerce je podporováno z většiny softwarů nebo vlastních aplikací Objednatele. Využití této funkcionality však není součástí placených služeb, a provozovatel tak nenese odpovědnost za aktuálnost či správnost takto do databáze vložených inzerátů.
 11. Při exportu vybraného souboru z databáze na další místa na Internetu se může popis inzerátů zkrátit či upravit tak, aby odpovídal technické konfiguraci příjemce.
 12. Provozovatel poskytuje všem platícím uživatelům technickou podporu na webmaster@evzdelavani.cz.
 13. Provozovatel si vyhrazuje právo inzerci kdykoli pozastavit či ukončit, vyřadit inzeráty nebo Objednatele ze systému, odepřít Objednateli přístup na Službu z důvodu závažného porušení některého ustanovení těchto Podmínek anebo z důvodu opakovaného méně závažného porušování.
 14. V případě obnovení registrace je Provozovatel oprávněn po Objednateli, jehož registrace byla pozastavena či ukončena z důvodu uvedeného v bodech 5–10 nebo 19 Pravidel inzerce těchto Podmínek, požadovat úhradu jednorázového poplatku za obnovu registrace ve výši 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).
 15. S ohledem na zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informačních společností registrovaný uživatel souhlasí se zasíláním aktuálních obchodních informací společnosti evzdělávání.cz, s.r.o. 
  Obsahem jsou aktuální informace z oboru vzdělávání formou newsletteru nebo mailingu. 
  Zasílání informačních e-mailů je možné kdykoliv ukončit zasláním e-mailu.